You are currently viewing Umowa najmu okazjonalnego lokalu zawierana z obywatelem Ukrainy

Umowa najmu okazjonalnego lokalu zawierana z obywatelem Ukrainy

Umowa najmu okazjonalnego lokalu stała się obecnie szerzej dostępna, bowiem ustawa umożliwia jej zawarcie na szczególnych zasadach z obywatelami Ukrainy. W związku z tym wydaje się, że doprowadzi to do zwiększenia znaczenia takiej umowy w porównaniu do zawieranej powszechnie wcześniej umowy najmu lokalu mieszkalnego na zasadach ogólnych. W niniejszym artykule dowiesz się czym jest najem okazjonalny lokalu i w jaki sposób można go stosować w stosunku do obywateli Ukrainy.

Czym jest najem okazjonalny lokalu?

Umowa najmu okazjonalnego lokalu to specyficzny rodzaj umowy najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Kluczowym elementem takiej umowy jest obowiązek dołączenia do niej trzech załączników:

  • Oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym ten najemca poddał się egzekucji co do obowiązku opróżnienia i wydania lokalu,
  • Wskazanie przez najemcę innego lokalu, do którego będzie mógł się wyprowadzić na wypadek zakończenia umowy najmu okazjonalnego lokalu,
  • Zgoda właściciela lokalu, o którym mowa w pkt 2, na zamieszkanie w nim najemcy oraz osób z nim zamieszkujących.

Istotą najmu okazjonalnego lokalu jest znaczne poprawienie pozycji wynajmującego, poprzez wyłączenie stosowania wobec najemcy większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Przejawia się to min. w ułatwieniu zakończenia umowy oraz możliwości sprawnego usunięcia byłego najemcy z zajmowanego lokalu.

Czy można zawrzeć umowę najmu okazjonalnego lokalu z obywatelem Ukrainy?

Do dnia 12 marca 2022 r. istniała możliwość zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu z obywatelem Ukrainy, niemniej jednak było to trudnie do urzeczywistnienia, bowiem taki najemca zazwyczaj nie miał w Polsce innego lokalu, do którego mógłby się wyprowadzić na wypadek eksmisji z wynajmowanego lokalu. Wobec tego zaś nie mógł spełnić wymogu dołączenia załączników, o których mowa w pkt 2 i 3.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano istotnej zmiany instytucji najmu okazjonalnego lokalu. Na podstawie art. 69 ww. ustawy stwierdzono, że obywatel Ukrainy może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego lokalu nawet jeżeli nie przedstawi załączników z pkt 2 i 3.

Jakie przesłanki należy spełnić?

Niemniej jednak możliwość ułatwionego zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu nie będzie dotyczyć każdego. Do jej zawarcia będą uprawnione, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, osoby, które przybyła na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających kartę Polaka którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczyć to będzie także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.

Jeżeli taka osoba będzie chciała zawrzeć w Polsce umowę najmu okazjonalnego lokalu to nie będzie niezbędne dołączanie wspomnianych wcześniej załączników. Niemniej jednak pozostanie koniecznym spełnienie pozostałych przesłanek z ustawy o ochronie praw lokatorów.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Doradztwa Prawnego.