You are currently viewing Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Skrócenie kary ograniczenia wolności (tzw. prac społecznych) – podstawowe informacje.

Zasadą jest, że kara orzeczona w prawomocnym wyroku sądu powinna być odbyta. Nie jest to jednak zasada bezwzględna, ustawodawca bowiem przewidział szereg instytucji będących odstępstwem od tej reguły. Tak w przypadku kary pozbawienia wolności, względem której przewidziano warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, tak analogicznie skazany na karę ograniczenia wolności może ubiegać się o skrócenie kary. W dalszej części wpisu przybliżymy dla Państwa tę drugą instytucję.

Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w granicach od miesiąca do 2 lat. Jej celem jest zasadniczo wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. W związku z tym podstawowym obowiązkiem skazanego odbywającego taką karę jest sumienne wykonywanie nałożonej pracy oraz obowiązek przestrzegania w pracy dyscypliny i porządku. Kara ta polega albo na świadczeniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (tzw. pracach społecznych), albo na dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości od 10% do 25% w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Trzeba powiedzieć, że skrócenie kary ograniczenia wolności, regulowane przez art. 83 k.k., nie niesie za sobą części skutków, które idą za warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Skrócenie kary ograniczenia wolności jest bowiem ostateczne i co do zasady bezwarunkowe, co oznacza, że sąd nie wyznacza okresu tzw. próby i nie nakłada związanych z nią określonych prawem obowiązków na skazanego, a kara ograniczenia wolności raz skrócona nie może już zostać przywrócona.

 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby kara ograniczenia wolności mogła zostać skrócona?

Kodeks karny przewiduje następujące przesłanki skrócenia kary ograniczenia wolności, po których spełnieniu sąd może zastosować skrócenie kary ograniczenia wolności:

  • skazany odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary,
  • przestrzegał on porządku prawnego podczas wykonywania kary,
  • wykonał obowiązki, środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, nałożone i orzeczone względem niego przez sąd.

Niektórzy zauważają, że do przesłanek wymienionych powyżej należy również dodać sumienne wykonywanie kary, tj. sumienne wykonywanie pracy wskazanej w prawomocnym orzeczeniu skazującym.

Podkreślenia wymaga, że skróceniu może podlegać wyłącznie kara ograniczenia wolności polegająca na świadczeniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (chodzi więc o tzw. prace społeczne). Nie można więc skrócić kary ograniczenia wolności polegającej na dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

 

Gdzie zwrócić się ze stosownym wnioskiem i ile taki wniosek kosztuje?

Wniosek w przedmiocie skrócenia kary ograniczenia wolności należy wnieść do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce wykonywania kary ograniczenia wolności.

Opłata za taki wniosek wynosi 45 zł.

W razie pytań w kwestii skrócenia kary ograniczenia wolności, zapraszamy do kontaktu z Biurem za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie.