Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – kiedy przysługuje.

Zasadniczo każda kara wymierzona przez sąd w prawomocnym wyroku podlega bezzwłocznemu wykonaniu wskutek wszczęcia postępowania wykonawczego. Jak już wspominaliśmy w artykule dotyczącym odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, nie każda kara, w tym kara ograniczenia wolności, nadaje się do jej natychmiastowego wykonania. Ponownie ustawa odróżnia obligatoryjne odroczenie wykonania kary od fakultatywnego. W dalszej części niniejszego artykułu poznają Państwo przesłanki, które umożliwiają uzyskanie odroczenia kary ograniczenia wolności.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – podstawy i czas odroczenia.

Sąd, zgodnie z treścią art. 62 § 1 k.k.w. może (a więc nie musi) odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności (a więc kary polegającej na świadczeniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub dokonywaniu określonych potrąceń z wynagrodzenia za pracę na cel społeczny wskazany przez sąd) wówczas, gdy natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Należy zauważyć, że okoliczność ta stanowi również przesłankę do odroczenia kary pozbawienia wolności, a więc niemalże całkowicie aktualne pozostają poczynione przez nas uwagi odnośnie do zastosowania tej analogicznej instytucji.

Trzeba ponownie podkreślić, że pojęcie „zbyt ciężkie skutki” nie sposób jest uniwersalnie doprecyzować in abstracto, tj. w oderwaniu od realiów konkretnej sprawy, tak aby definicja ta mogła sprawdzić się w każdym zaistniałym stanie faktycznym. To właśnie specyfika konkretnej sprawy będzie decydowała o tym, czy istnieje ryzyko wystąpienia takich skutków dla skazanego lub jego rodziny.

Nie sposób jednocześnie nie zauważyć, że charakter kary ograniczenia wolności, która przecież polega na nieizolowaniu skazanego od społeczeństwa i rodziny, sprawia że trudniej jest w praktyce znaleźć powody na tyle istotne, aby uzasadniły tezę, że natychmiastowe jej wykonanie pociągnie takie właśnie skutki. Skazany odbywając karę ograniczenia wolności nie jest pozbawiony kontaktu ze społeczeństwem, nie utrudnia mu się zasadniczo możliwości podjęcia pracy i np. łożenia na potrzeby rodziny. To, co uzasadniałoby odroczenie kary pozbawienia wolności niekoniecznie musi stanowić wystarczający powód odroczenia kary ograniczenia wolności. Stąd też, chociaż podstawa ta ziści się zasadniczo w bardzo wyjątkowych okolicznościach, tak najczęściej będzie odnosiła się do osoby skazanego. Przykładowo więc można wskazać, że przyczynę taką stanowić może niezdolność skazanego do wykonywania pracy.

Kara ograniczenia wolności fakultatywnie może zostać odroczona na okres do 6 miesięcy, a odroczenie może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy skazany nie rozpoczął jej odbywania.

Kiedy odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności staje się obligatoryjne?

Sąd obowiązkowo odroczy karę ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny, która wchodzi w życie 23 kwietnia 2022 r., czynna służba wojskowa polega na pełnieniu:

  • zasadniczej służby wojskowej,
  • terytorialnej służby wojskowej
  • służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy,
  • zawodowej służby wojskowej,
  • służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Na uwagę zasługuje również możliwość zwolnienia z kary żołnierza pełniącego zasadniczą służbę wojskową, na warunkach określonych w art. 336 § 3 i 4 k.k. Instytucja ta nabiera na znaczeniu o tyle, o ile ustawodawca wprowadził nowy rodzaj zasadniczej służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.

Obligatoryjne odroczenie kary ograniczenia wolności następuje do czasu ukończenia tej służby.

Odwołanie odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności.

Sąd może odwołać (a więc jest to zawsze fakultatywne) omawiane odroczenie, jeżeli:

  • ustaną przyczyny, dla której odroczenie zostało udzielone,
  • skazany nie korzysta z odroczenia zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone,
  • skazany rażąco narusza porządek prawny.

Trzeba więc powiedzieć, że i tu wszelkie uwagi odnośnie do odwołania odroczenia, które poczyniliśmy we wpisie o odroczeniu kary pozbawienia wolności, pozostają aktualne i w tym przypadku, ponieważ podstawy odwołania obu instytucji są identyczne.

Gdzie zwrócić się z wnioskiem oraz ile taki wniosek kosztuje?

Wniosek ten, podobnie jak w kwestii odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, należy wnieść do sądu, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji.

Opłata za taki wniosek wynosi 80 zł.

W razie pytań w kwestii odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności, zapraszamy do kontaktu z Biurem za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie.